Förordningar

 1. Allmänna bestämmelser
 2. Definitioner
 3. Typ och omfattning av elektroniska tjänster
 4. Villkor för tillhandahållande och ingående av avtal om elektroniska tjänster
 5. Villkor för uppsägning av avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster
 6. Förfarande vid klagomål
 7. Immateriella rättigheter
 8. Slutbestämmelser
 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
  1. Webbplats verkar enligt villkoren i dessa regler.
  2. Dessa Villkor definierar typen och omfattningen av de tjänster som tillhandahålls elektroniskt via Webbplatsen , Reglerna för tillhandahållande av dessa tjänster, villkoren för ingående och uppsägning av avtal om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg samt förfarandet för att lämna in klagomål.
  3. Varje kund, när de börjar använda de elektroniska tjänsterna på Webbplatsen , är skyldig att följa bestämmelserna i dessa regler.
  4. I frågor som inte omfattas av denna förordning skall bestämmelserna i
   1. Lag av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg (Journal of Laws nr 144, punkt 1204, i dess ändrade lydelse),
   2. Lag om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 (Journal of Laws 2014, punkt 827),
   3. Lagen om civilrätt av den 23 april 1964 (Journal of Laws nr 16, punkt 93, i dess ändrade lydelse) och andra relevanta bestämmelser i polsk lag.
 2. DEFINITION
  1. KONTAKTFORMULÄR – formulär tillgängligt på webbplatsen så att kunden kan kontakta tjänsteleverantören direkt.
  2. VILLKOR – dessa regler och bestämmelser för webbplatsen.
  3. LEVERANTÖR – Contentation sp. z o.o., registrerad adress: Aleja Piastów 22, 71-064 Štětín, delgivningsadress: enligt ovan, registrerad i det nationella domstolsregistrets företagarregister som förs av distriktsdomstolen Szczecin-Centrum i Szczecin, XIII ekonomiska avdelningen i det nationella domstolsregistret under KRS-nummer 0000871922, NIP: 8522668617, REGON: 387628543, med ett aktiekapital på PLN,
  4. E-postadress: [email protected].
  5. ANVÄNDARE – en fysisk person, juridisk enhet eller organisatorisk enhet utan juridisk personlighet, som enligt lag har rättskapacitet, som använder den elektroniska tjänsten.
  6. ELEKTRONISK TJÄNST – en tjänst som tillhandahålls av en tjänsteleverantör till en kund elektroniskt via en webbplats.
  7. NYHETSBREV – en elektronisk tjänst som gör det möjligt för kunden att prenumerera och få gratis information från tjänsteleverantören till den e-postadress som kunden har angett.
 3. TYP OCH OMFATTNING AV ELEKTRONISKA TJÄNSTER
  1. Tjänsteleverantören möjliggör användning av elektroniska tjänster via Webbplatsen, t.ex:
   1. med hjälp av kontaktformuläret,
   2. användning av nyhetsbrevet,
  2. Elektroniska tjänster tillhandahålls till tjänstemottagare enligt de villkor som anges i dessa Allmänna villkor.
 4. VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH INGÅENDE AV AVTAL OM ELEKTRONISKA TJÄNSTER
  1. Tillhandahållandet av elektroniska tjänster som avses i kapitel III punkt 1 i föreskrifterna tillhandahålls av tjänsteleverantören kostnadsfritt.
  2. Den period för vilken avtalet ingås:
   1. Ett avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster som består i att göra det möjligt att skicka ett meddelande via ett kontaktformulär skall ingås för en bestämd tidsperiod och skall upphöra att gälla när meddelandet har skickats eller upphör att skickas av mottagaren av tjänsten.
   2. Avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster som består i användning av nyhetsbrevet ingås på obestämd tid.
  3. De tekniska krav som krävs för att arbeta med det IKT-system som används av tjänsteleverantören:
   1. en dator med internetuppkoppling,
   2. tillgång till e-post,
   3. webbläsare,
   4. aktivera cookies och Javascript i din webbläsare.
  4. Kunden är skyldig att använda Webbplatsen på ett sätt som är förenligt med lag och god moral och respektera tredje parts personliga rättigheter och immateriella rättigheter.
  5. Kunden är skyldig att ange sakligt korrekta uppgifter.
  6. Mottagaren får inte tillhandahålla olagligt innehåll.
 5. PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ SMLUV O ELEKTRONICKÝCH SLUŽBÁCH
  1. Uppsägning av avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster:
   1. Ett avtal om tillhandahållande av en elektronisk tjänst som är permanent och obegränsad i tiden (t.ex. användning av nyhetsbrevet) kan sägas upp.
   2. Kunden kan säga upp avtalet med omedelbar verkan och utan att ange något skäl genom att skicka relevant meddelande via e-post till: [email protected].
   3. Tjänsteleverantören får säga upp avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster av permanent och obestämd natur om kunden bryter mot villkoren i avtalet, särskilt om han tillhandahåller innehåll av olaglig natur, efter ett föregående ineffektivt meddelande om att avsluta överträdelsen med en rimlig tidsperiod. I detta fall upphör avtalet att gälla 7 dagar efter det att kunden meddelat att han avser att säga upp avtalet (uppsägningstid).
   4. Uppsägning innebär att det rättsliga förhållandet med framtida effekter upphör.
  2. Tjänsteleverantören och kunden får när som helst säga upp avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster genom ömsesidig överenskommelse.
 6. KLAGOMÅLSFÖRFARANDE
  1. Klagomål på en tjänsteleverantörs tillhandahållande av elektroniska tjänster:
   1. Klagomål avseende tillhandahållandet av Elektroniska tjänster via Webbplatsen kan lämnas av Kunden via e-post till: [email protected].
   2. I e-postmeddelandet ovan ska du ange så mycket information och omständigheter som möjligt om föremålet för klagomålet, i synnerhet typ och datum för oegentligheten och dina kontaktuppgifter. Den information som lämnas kommer i hög grad att underlätta och påskynda tjänsteleverantörens hantering av klagomålet.
   3. Tjänsteleverantören ska hantera klagomål skyndsamt, senast inom 14 dagar.
   4. Tjänsteleverantörens svar på klagomålet kommer att skickas till Kundens e-postadress som anges i klagomålet eller på annat sätt som anges av Kunden.
 7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  1. Allt innehåll på webbplatsen på är upphovsrättsligt skyddade och tillhör Tjänsteleverantören Tjänsteleverantören är fullt ansvarig för eventuella skador som orsakas Tjänsteleverantören till följd av användningen av innehåll på denna webbplats , utan samtycke från tjänsteleverantören.
  2. All användning av något av de element som utgör innehållet och innehållet på Webbplatsen av någon utan uttryckligt skriftligt medgivande från Tjänsteleverantören utgör ett intrång i tjänsteleverantörens upphovsrätt och leder till civilrättsligt och straffrättsligt ansvar.
 8. SLUTBESTÄMMELSER
  1. Avtal som ingås via denna webbplats ingås i enlighet med polsk lag.
  2. Om någon del av dessa Allmänna Villkor strider mot tillämplig lag, ska de relevanta bestämmelserna i polsk lag gälla istället för den bestämmelse som ifrågasätts.